Submission

Paper Submission

論文提交

การจัดเตรียมและจัดส่งบทความ

ท่านสามารถดาวโหลดเทมเพลทไฟล์ (DOC) สำหรับบทความ ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

เทมเพลทนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่จะนำเสนอในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบ PDF โดยหากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะนำในเอกสาร

การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อรับการพิจารณาให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ easyChair เท่านั้น โดยส่งเป็นไฟล์ PDF จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการนำเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera – ready” เป็นไฟล์ pdf เท่านั้น

ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขียนบทความทำการทดสอบพิมพ์และตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการ ทั้งนี้จะถือว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่จัดส่งมาเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ และกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบทความที่การเขียนหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

กำหนดการส่งบทความฉบับเต็ม ให้ผู้นำเสนองานวิจัย ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามประกาศในเว็บไซต์

ท่านสามารถส่งบทความ ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ https://easychair.org/conferences/?conf=saunic2021


เข้าสู่ระบบตอบรับ EasyChair.org << Click