Presentation Info & Schedule

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด

08.00 - 8.30 เริ่มเปิดลงทะเบียนเข้าระบบประชุมออนไลน์

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:05 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน (รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข)

09:05 – 09:15 เปิดงานโดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

09:15 - 10.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากร เพื่อประเทศไทยในอนาคต หลังวิกฤตการณ์โควิด 19"

โดย ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10:00 – 12:00 นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ช่วงเช้า)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:00 นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ช่วงบ่าย)


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข้อมูลจากเว็บเพจนี้


ท่านสามารถ ดาวน์โหลดบทความ และเอกสารนำเสนอได้ดังนี้ 1. คลิกที่ หมายเลขบทความ (Pp.No.) อยู่ต่อจากชื่อผู้แต่ง เพื่อดาวน์โหลดบทความ 2. คลิกที่ Slide เพื่อดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอบทความ 3. คลิกที่ Cert เพื่อดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร รับรองการเข้าร่วมนำเสนอบทความ (หลังจากวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ประมาณ 1 สัปดาห์)
SAUNIC2021-Sched

ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

และลำดับการนำเสนอผลงาน

หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งสำนักวิจัย มออ. คุณณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (098-407-9822)คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ (087-111-1567)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลและข่าวสารจากเว็บไซต์นี้
Due to the COVID-19 pandemic situation, the schedule is subject to change. Please follow the information and news from this website.
由于COVID-19大流行的情况,时间表可能会有所更改。请关注本网站上的信息和新闻。

ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงาน

- เจ้าของผลงานต้องนำเสนอผลงาน ตามเวลาที่กำหนด

- เวลาในการนำเสนองาน 12 นาที และถามตอบ 3 นาที

- ผลงานใดไม่มานำเสนอตามเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ ไม่มอบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ร่วมกับ Proceeding ทุกกรณี แม้จะลงทะเบียนแล้วก็ตาม

- ผู้นำเสนอผลงาน สามารถเปิดไฟล์นำเสนอ (PPT) จากเครื่องของตนเอง หรือจากเว็บเพจ SAUNIC2021 ก็ได้

- ประกาศนียบัตร (PDF) การนำเสนอผลงาน จะส่งถึงทุกท่าน พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงาน ทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในกระบวนการส่งบทความ โดยประกาศนียบัตรฉบับจริงจะส่งถึงท่านทางไปรษณีย์

- ประกาศนียบัตรฯ (PDF) และคลิปวิดิโอ การนำเสนองาน จะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บเพจนี้ หลังงานประมาณ 1 สัปดาห์

- ลำดับการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาทุกท่าน ตรวจสอบลำดับและรูปแบบการนำเสนองาน อีกครั้งก่อนวันนำเสนอผลงาน

คู่มือการใช้งาน Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom

กรุณาอัพโหลดไฟล์ประกอบการนำเสนอ (pdf) เข้าสู่ระบบ EasyChair

ภายในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.

เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้นำไฟล์ประกอบการนำเสนองานของท่าน

ไว้ในเว็บเพจนี้ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

https://easychair.org/conferences/?conf=saunic2021 << Click for upload