SAU National Interdisciplinary Conference 2021, SAUNIC2021

2021 年第八屆 SAU 全國跨學科會議

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 8

SAUNIC 2021

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดนมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันถือว่าอยู่ในยุคที่เรียกว่า Digital transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษาและการวิจัย เมื่อพิจารณาในด้านวิจัย พบว่า Digital transformation นั้นสร้างความท้าทายให้แก่นักวิจัยอย่างมาก ซึ่งต้องผนวกเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ ในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของงานวิจัย เพื่อส่งเสริมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า ซึ่งภาคธุรกิจ ภาคบริการและแรงงานต่าง ๆ จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ที่ถือเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 8 (SAU interdisciplinary conference 2021, SAUNIC2021) ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า (Digital Transformation Research for the Next Decade Economy) ขึ้นระหว่างวันที่ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 - วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

กำหนดการ

 • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หมดเขตรับบทคัดย่อ
 • วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ตอบรับบทคัดย่อ
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หมดเขตรับบทความ
 • วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 หมดเขตรับบทความ (ขยายเวลา)
 • วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 แจ้งผลพิจารณาบทความ
 • วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันศุกร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 การลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่าง
 • วันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 การนำเสนอบทความ

Important Dates

 • February 19, 2021 Abstracts submission due
 • March 5, 2021 Abstracts notification
 • March 26, 2021 Full paper submission due
 • April 2, 2021 Full paper submission due (Extended)
 • April 30, 2021 Full paper notification
 • June 14, 2021 Full paper final version due
 • June 14 - 28, 2021 Pre-Registration
 • June 4 - 5, 2021 Conference Date

重要日期

 • 2021 年 2 月 19 日 摘要提交
 • 2021 年 3 月 5 日 摘要通知
 • 2021 年 3 月 26 日 全文提交截止日期
 • 2021 年 4 月 2 日 全文提交截止日期
 • 2021 年 4 月 30 日 全紙通知
 • 2021 年 6 月 14 日 論文全文定稿截止日期
 • 2021 年 6 月 14 日 至 28 日 預註冊
 • 2021 年 6 月 4 日 至 5 日 會議日期

เปิดรับสาขาบทความ

Topics of interest include, but are not limited to, the following

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร

Social Science 社會科學

 • สังคมศาสตร์ Social Science 社會科學

 • การเงิน Financial 金融

 • การจัดการ Management 管理學

 • การตลาด Marketing 營銷學

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 人力資源管理

 • การบัญชี Accounting 會計學

 • ดิจิทัลมิเดีย Digital Media 數字媒體

 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English 商務英語

 • รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration 公共行政

 • วิจัยทางการศึกษา Educational Innovation and Technology 教育創新與技術

 • สาขาอื่น ทางด้านสังคมศาสตร์ Other in Social Science 其他社會科學

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Science and Technology 科學和技術

 • วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Eng. 安全工程

 • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Eng. 機械工程

 • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Eng. 電機工程

 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil and Environmental 土木工程, 環境工程學

 • วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Eng. 工業工程

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication 電子和電信

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Eng. 計算機工程

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science 計算機科學

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 信息技術

 • การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management 工程管理

 • เทคโนโลยีเกษตร Agricultural Eng. 農業工程

 • สาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other in Sciences 其他科學

ส่งบทความ (Paper Submission 論文提交)

สถานที่จัดประชุม: Venue 會場

โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น